uvod
 

A humanizmus és a reneszánsz Magyarországon

A humanizmus és a reneszánsz Magyarországon
A fejezet bemutatása
Ebben a fejezetben egy új korstílus hatását fogod megismerni Magyarország művelődéstörténelmében. Itáliából indult ki, tipikus időszaka a 14. és 15. század. A vizsgálódás középpontjába az ember, a természet és ezek törvényszerűsége, működése került. Fejezetünk arról szól, kik voltak a legfontosabb képviselői Magyarországon.
Az itáliai reneszánsz művészet terjedése Magyarországon
Vitéz János
Magyarországon már Mátyás király trónra lépését megelőzően számolhatunk az itáliai humanizmus megjelenésével. Zsigmond király idejében hosszabb időt töltött Magyarországon Pier Paolo Vergerio, a kor jelentős humanistája. Már Zsigmond király  uralkodásának idejében elkezdődtek az első reneszánsz stílusú építkezések Pozsonyban és Tatán. Ekkor kezdődött a budai vár átalakítása, mely aztán Mátyás idejében nyerte el végső formáját. Vitéz János váradi püspök, később esztergomi érsek itáliai tanulmányai után tért vissza Magyarországra. Gondoskodott unokaöccse, Janus Pannonius padovai és ferrarai tanulmányairól. Janus Ferrarában a kor egyik legkiválóbb humanista iskolájába járt, ahol az antik latin és görög irodalom tanulmányozásán alapuló, humanista képzésben részesült.
Az itáliai reneszánsz művészet terjedése Magyarországon
Az itáliai reneszánsz művészet csak a XVI. század első évtizedeiben kezdett elterjedni Európában. Magyarországon azonban Mátyás jóvoltából már korábban gyökeret vert. Mátyás rokonszenvezett azzal az Itáliából kiinduló eszmeáramlattal, mely az emberi egyéniség szabad fejlődését dicsőítette, melyet latin kifejezéssel humanizmusnak neveztek. Ő is, miképp a humanizmus hívei, a humanisták,  eszményítette az ókori görög-római történettudósokat, akiknél ez az emberközpontú világkép megjelent. Királlyá koronázása után politikai megfontolásból fordult az ókori görög-római művészet hagyományait fölelevenítő reneszánsz művészet felé. (A francia renaissance szó újjászületést jelent.)
A budai vár
Abban, hogy Mátyás királysága fényét éppen az itáliai reneszánsz stílusában hirdette, Vitéz Jánosnak és unokaöccsének, Janus Pannoniusnak különö- sen nagy szerepe volt. A hazai művelődés és művészet elmaradott- ságát hangoztatva ők irányították Itália felé a tudásra szomjas ifjakat. Ők voltak továbbá azok, akik megismertették Mátyással az itáliai könyvbeszerzés útjait.