jedro
 

trdnost

Trdnost je mehanska lastnost materialov in pomeni odpor materiala proti delovanju zunanjih sil, ki ga lahko obremenjujejo na nateg, tlak, upogib, vzvoj oz. torzijo, strig in na uklon.Preizkus trdnosti spada med statične preizkuse, torej preizkušanec obremenimo z mirujočimi silami, kar pa ne pomeni, da se sila ne spremeni, pač pa, da njena hitrost spreminjanja ne vpliva na rezultat preizkušanja.

Z nateznim preizkusom lahko določamo naslednje lastnosti materiala: natezno trdnost, zlomno trdnost, mejo plastičnosti, mejo proporcionalnosti, mejo elastičnosti, modul elastičnosti, razteznostni koeficient, Poissonovo število, maksimalni raztezek.

 

Natezna trdnost je mehanska lastnost, ki določa velikost obremenitve, pri kateri se material poruši, zlomi oz. pretrga. 

 

 

 

 

 

Zlomna trdnost je tista napetost, pri kateri se preizkušanec zlomi.

Meja plastičnosti je tista meja, ki povzroči prvo trajno raztezanje. Je točka nad katero se začne material znatneje plastično deformirati, pravimo da začne material teči.

Meja proporcionalnost je tista meja, do katere velja še Hookov zakon, ki pravi da je raztezek linearno sorazmeren napetosti.

Meja elastičnosti je največja napetost, ki še ne povzroči plastičnih deformacij. Je tista meja, do katere sega elastično območje, torej do napetosti, ko se preizkušanec po razbremenitvi še povrne v svoje prvotno stanje in ne pusti trajne deformacije.